AKFA University included in the Times Higher Education Impact Ranking

AKFA University became the first non-governmental higher education institution of Uzbekistan, which was included in the Times Higher Education (THE) Impact Ranking.

THE Impact Ranking was published today by Great Britain’s Times Higher Education, which specializes in covering important issues of higher education and is one of the leaders in assessing the quality of university performance.

The ranking is devoted to assessing the impact of universities on the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs), formulated by the United Nations for the period up to 2030. To participate in the overall THE University Impact Rankings, the university must participate in at least four SDGs, including SDG 17 – Partnership for Sustainable Development. The pilot ranking was released in 2019. In 2020, the ranking was published for the first time for all 17 SDGs.

AKFA University, which started its activities in 2019, was included to THE Impact Ranking for the first time. In the overall ranking, AKFA University entered the 1001+ group with 29.5 points. About 1115 universities were included in the overall THE University Impact Rankings.

It should be noted that AKFA University took part in six of the 17 SDGs:

SDG 1 – End poverty in all its forms everywhere: 301-400 place among 591 universities of the world

SDG 3 – Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages: 801+ place among 871 universities of the world

SDG 5 – Achieve gender equality and empower all women and girls: 601+ place out of 776 universities of the world

SDG 8 – Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all: ranked 401-600 out of 685 universities of the world

SDG 16 – Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels: 401-600 place among 653 universities of the world

SDG 17 – Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development: 1001+ place among 1,154 universities of the world

For the first time, our university was included in one of the most prestigious rankings of world universities. This remarkable achievement is the result of the hard work of the entire team of our university and its founder – AKFA Medline. Our future goal is to improve our ranking in THE Impact Ranking and enter the ranking of the best universities in the world – THE World University Rankings, Rector of AKFA University Bekhzod Djalilov said.

The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future. At its heart are the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are an urgent call for action by all countries – developed and developing – in a global partnership. They recognize that ending poverty and other deprivations must go hand-in-hand with strategies that improve health and education, reduce inequality, and spur economic growth – all while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests.

AKFA Universiteti Times Higher Education Impact Ranking reytingiga kirdi

AKFA Universiteti Oʻzbekistonda faoliyat yuritayotgan nodavlat taʼlim tashkilotlari orasida birinchi boʻlib Times Higher Education (THE) ning Impact Ranking reytingiga kirdi.

THE Impact Ranking reytingi bugun Buyuk Britaniyaning Times Higher Education tashkiloti tomonidan chop etildi. Taʼkidlash lozimki, Times Higher Education oliy taʼlim sohasiga oid muhim masalalarni yoritadi va universitet faoliyatlarini baholash boʻyicha yetakchi tashkilot hisoblanadi.

Reyting asosiy maqsadi Birlashgan millatlar tashkiloti tomonidan 2030-yilga qadar moʻljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlarini (BRM) amalga oshirishda oliy taʼlim muassasalarining (OTM) taʼsirini baholashdan iboratdir. THE University Impact Rankings umumiy reytingida ishtirok etish uchun universitet kamida toʻrtta BRMning amalga oshirishda ishtirok etish kerak. Shu oʻrinda, barcha universitetlar 17 maqsadda – Barqaror rivojlanishga erishish uchun manfaatli global hamkorlik – ishtirok etishlari shart. Ilk reyting 2019-yilda chop etilgan. 2020-yilda chop etilgan reyting barcha 17 ta BRMni qamrab olgan.

Oʻz faoliyatini 2019-yilda boshlagan AKFA Universiteti ilk bor THE Impact Ranking reytingiga kirdi. Umumiy reytingda AKFA Universiteti 29,5 ball bilan 1001+ guruhiga kiritildi. THE University Impact Rankings umumiy reytingiga jami 1115 ta OTM kiritilgan.

Shuni taʼkidlash kerakki, AKFA Universiteti 17 ta BRMdan oltitasida ishtirok etdi:

BRM 1 – Qashshoqlikning barcha turlarini tugatish: 591 OTM orasida 301-400 oʻrin

BRM 3 – Sogʻlom hayot va farovonlikni taʼminlash: 871 OTM orasida 801+ oʻrin

BRM 5 – Gender tenglik: 776 OTM orasida 601+ oʻrin

BRM 8 – Samarali bandlikni oshirish hamda erkaklar va xotin-qizlarni munosib ish bilan taʼminlash asosida barqaror va umumqamrovli iqtisodiy oʻsishga koʻmaklashish: 685 OTM orasida 401-600 oʻrin

BRM 16 – Barqaror rivojlanish maqsadlari yoʻlida tinchliksevar va ochiq jamiyatlar barpo etilishiga koʻmaklashish, barcha uchun odil sudlov imkoniyatidan foydalanishni taʼminlash va barcha darajalarda samarali, hisobdor va keng ishtirokka asoslangan muassasalarni tashkil etish: 653 OTM orasida 401-600 oʻrin

BRM 17 – Barqaror rivojlanish maqsadlarida Global sheriklik doirasida amalga oshirish vositalarini mustahkamlash va ishlarni faollashtirish: 1154 OTM orasida 1001+ oʻrin.

Bizning universitet jahon universitetlarining obroʻli reytingiga ilk bor kiritildi. Mazkur yutuq universitet jamoasi va asoschisi – AKFA Medline klinikasining mehnati natijasidir. Endilikda bizning maqsadimiz THE Impact Ranking reytingida oʻrnimizni yana-da koʻtarish va dunyoning eng yaxshi OTMlari reytingi THE World University Rankings kirishdan iboratdir, – deb taʼkidladi AKFA Universiteti rektori Behzod Djalilov.

Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) 2030-yilga qadar erishiladigan xalqaro hamkorlikning 17 ta maqsadlari toʻplamidir. BRMlar barcha millatlarning sogʻligʻini mustahkamlash, tengsizlik, qashshoqlik, ochlik va global iqlim oʻzgarishi oqibatlariga qarshi kurashish, odamlarning taʼlim, ichimlik suvi, ish va arzon energiya taʼminotini yaxshilash, ijtimoiy adolat va tinchlik gʻoyalarini targʻib qilishga qaratilgan. Maqsadlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan.


Университет AKFA вошел в рейтинг Times Higher Education Impact Ranking

Университет AKFA стал первым негосударственным высшим учебным заведением Узбекистана, который включен в международный рейтинг Times Higher Education (THE) Impact Ranking.

THE Impact Ranking опубликован сегодня британским изданием Times Higher Education, которое специализируется на освещении актуальных вопросов высшего образования и является одним из лидеров в области оценки качества деятельности университетов.

Рейтинг посвящен оценке влияния вузов на процесс реализации целей устойчивого развития (ЦУР), сформулированных Организацией Объединенных Наций на период до 2030 года. Для участия в общем рейтинге THE University Impact Rankings университет должен принимать участие в достижении как минимум четырех ЦУР, в том числе ЦУР №17 – партнерство в интересах устойчивого развития. Пилотный рейтинг вышел в 2019 году. В 2020 году рейтинг опубликован впервые по всем 17 ЦУР.

Университет AKFA, который начал свою деятельность в 2019 году, впервые вошел в рейтинг THE Impact Ranking. В общем рейтинге Университет AKFA вошел в группу 1001+ с 29,5 баллами. В общей рейтинг THE University Impact Rankings включены 1115 вузов.

Отметим, что Университет AKFA принял участие в шести из 17 ЦУР:

ЦУР 1 – Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах: 301-400 место среди 591 вуза мира

ЦУР 3 – Пропаганда здорового образа жизни и благополучия: 801+ место среди 871 вуза мира

ЦУР 5 – Гендерное равенство и расширение прав и возможностей: 601+ место среди 776 вузов мира

ЦУР 8 – Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех: 401-600 место среди 685 вузов мира

ЦУР 16 – Содействие мирным обществам, доступ к правосудию и подотчетность: 401-600 место среди 653 вузов мира

ЦУР 17 – Укрепление глобального партнерства в интересах устойчивого развития: 1001+ место среди 1154 вузов мира

– Наш университет впервые включен в один из престижных рейтингов мировых вузов. Это замечательное достижение является результатом слаженной работы всей команды нашего вуза и учредителя – клиники AKFA Medline. Наша будущая цель – улучшения нашего рейтинга в THE Impact Ranking и войти в рейтинг лучших университетов мира THE World University Rankings, — отметил ректор Университета AKFA Бехзод Джалилов.

Цели устойчивого развития (ЦУР) – набор из 17 целей международного сотрудничества, которые планируется достичь к 2030 году. ЦУР направлены на укрепление здоровья всех наций, борьбу с неравноправием, бедностью, голодом и последствиями глобальных изменений климата, на улучшение доступа людей к образованию, питьевой воде, труду и доступной энергии, на продвижение идей социальной справедливости и мира. Список разработан Организацией Объединенных Наций.