AKFA University to hold an Olympiad in 4 subjects

AKFA University will hold an Olympiad in mathematics, chemistry, biology and English language among 11th grade schoolchildren and last year students of academic lyceums.

2021 was declared the Year of Supporting Youth and Strengthening the Health of the Population in Uzbekistan. This year, the country plans to implement reforms for the development of education and science, as well as implement measures to support youth.

AKFA University decided to contribute to the development of education and science, attracting young people to study such subjects as mathematics, chemistry, biology and English through the organization of the Olympiad.

The Olympiad is held to identify talented youth and increase their interest in science. Students of the 11th grade of schools and 3-year students of academic lyceums who want to study at the AKFA University in the future can take part in the Olympiad.

The Olympiad in mathematics, chemistry, biology and English will be held in three stages. In the first stage, interested young people must register by 5 February 2021 through this form. Participants can choose one subject or several. Please fill this form to register your interest in Olympiad.

In the second stage, which will take place on 10 February 2021, registered participants will take part in the online Olympiad. The number of test problems for each subject will be 20 questions. According to the results of the first stage, 80 people (20 people in each subject), who have the highest number of points, will have the opportunity to take part in the third stage.

The final stage of the Olympiad will be held in Tashkent on 26 February. Participants in the final stage will solve 10 problems in mathematics, chemistry and biology. The English language tests will consist of essays and test questions.

For each subject, 10 winners will be identified who will receive the following prizes:

1-2 places – 25 million soums

3-4 places – 20 million soums

5-6 places – 15 million soums

7-8 places – 10 million soums

9-10th places – 5 million soums.

Prize winners can use these funds only to pay for tuition fee at AKFA University. If a participant becomes a prize-winner in several subjects, prizes are accumulated, which provides an opportunity to study at AKFA University for free.

For example, if a participant won the first or second place in each subject, he or she receives 100 million soums. Considering that now the cost of education at the Medical School is 58 million soums, the winner can study free of charge for almost four semesters.

It should be noted that now at AKFA University there are Medical School, Pharmaceutical School and Dentistry School, Nursing School, Accounting and finance School, Economics School, Architecture and design School, Computer engineering School, Software engineering School and English language School.

AKFA Universiteti matematika, kimyo, biologiya va ingliz tili boʻyicha olimpiada oʻtkazadi

AKFA Universiteti 11-sinf oʻquvchilari va akademik litseylarning oxirgi bosqich oʻquvchilari oʻrtasida matematika, kimyo, biologiya va ingliz tili boʻyicha olimpiada oʻtkazadi.

Oʻzbekistonda 2021-yil “Yoshlarni qoʻllab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”, — deb eʼlon qilindi. Joriy yilda mamlakatda taʼlim va fanni rivojlantirish boʻyicha islohotlarni amalga oshirish, shuningdek, yoshlarni qoʻllab-quvvatlash boʻyicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

AKFA universiteti olimpiadani tashkil etish orqali yoshlarni matematika, kimyo, biologiya va ingliz tili kabi fanlarni oʻrganishga jalb qilib, taʼlim va fan rivojiga hissa qoʻshishga qaror qildi.

Olimpiada iqtidorli yoshlarni aniqlash va ularning fanga boʻlgan qiziqishini oshirish maqsadida oʻtkaziladi. Olimpiadada kelajakda AKFA Universitetida oʻqishni istagan maktablarning 11-sinf oʻquvchilari va akademik litseylarning 3-bosqich oʻquvchilari ishtirok etishlari mumkin.

Matematika, kimyo, biologiya va ingliz tili boʻyicha olimpiada uch bosqichda oʻtkaziladi. Birinchi bosqichda qiziquvchi yoshlar ushbu havola orqali 2021-yil 5-fevralgacha roʻyxatdan oʻtishlari kerak. Ishtirokchilar bitta yoki bir nechta fanlarni tanlashlari mumkin. Olimpiadada roʻyxatdan oʻtish uchun mazkur havolani bosing.

2021-yil 10-fevralda boʻlib oʻtadigan ikkinchi bosqichda roʻyxatdan oʻtgan ishtirokchilar onlayn olimpiadada qatnashadilar. Har bir fan boʻyicha test topshiriqlari soni 20 tadan iborat boʻladi. Birinchi bosqich natijalariga koʻra eng yuqori ball toʻplagan 80 nafar yoshlar (har bir fan boʻyicha 20 nafardan) uchinchi bosqichda qatnashish imkoniyatiga ega boʻladi.

Olimpiadaning yakuniy bosqichi 26-fevral kuni Toshkent shahrida boʻlib oʻtadi. Yakuniy bosqich ishtirokchilari matematika, kimyo va biologiya boʻyicha 10 ta masalani yechishadi. Ingliz tilidan sinovlar insho va test savollaridan iborat boʻladi.

Har bir fan boʻyicha 10 nafar gʻolib aniqlanadi, ular quyidagi sovrinlarga ega boʻlishadi:

1-2 oʻrinlar — 25 million soʻm

3-4 oʻrinlar — 20 million soʻm

5-6 oʻrinlar — 15 million soʻm

7-8 oʻrinlar — 10 million soʻm

9-10-oʻrinlar — 5 million soʻm.

Sovrin egalari ushbu mablagʻlardan faqat AKFA Universitetida oʻqish uchun toʻlovlarni toʻlash uchun foydalanishi mumkin. Agar ishtirokchi bir nechta fanlar boʻyicha sovrindorga aylansa, mukofotlar jamlanadi, bu esa AKFA Universitetida bepul oʻqish imkoniyatini beradi.

Masalan, agar ishtirokchi har bir fan boʻyicha birinchi yoki ikkinchi oʻrin egasiga aylangan boʻlsa, u 100 million soʻm oladi. Hozirgi kunda Tibbiyot fakultetida taʼlim qiymati 58 million soʻmni tashkil etayotganini hisobga olsak, gʻolib deyarli toʻrt semestr davomida bepul oʻqishi mumkin.

Eʼtibor bering, hozirda AKFA Universitetida tibbiyot, farmatsevtika va stomatologiya, hamshiralik ishi, buxgalteriya va moliya, iqtisod, arxitektura va dizayn, kompyuter muhandisligi, dasturiy taʼminot va ingliz tili fakultetlari mavjud.

Университет AKFA проведет олимпиаду по математике, химии, биологии и английскому языку

Во время встречи они рассказали о деятельности вашего университета и о новых факультетах. Абитуриенты также получили информацию об условиях поступления и предоставляемых стипендиях.

Отметим, что сейчас в Университете AKFA существуют факультеты медицины, фармацевтики и стоматологии, медсестринское дело, бухгалтерии и финансов, экономики, архитектуры и дизайна, компьютерного инжиниринга, программного инжиниринга и английского языка.Университет AKFA проведет олимпиаду по математике, химии, биологии и английскому языку среди учащихся 11-ых классов школ и последних курсов академических лицеев.

В Узбекистане 2021 год был объявлен Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. В текущем году в стране планируется осуществить реформы для развития образования и науки, а также реализовать меры по поддержки молодежи.

Университет AKFA решил внести свою лепту в развитие образования и науки, привлечение молодежи к изучению таких предметов как математика, химия, биология и английский язык через организацию олимпиады.

Олимпиада проводится для выявления талантливой молодежи и повышение их интереса к науке. В олимпиаде могут принять участие учащиеся 11-ых классов школ и 3-их курсов академических лицеев, которые хотят в будущем обучаться в Университете AKFA.

Олимпиада по математике, химии, биологии и английскому языку пройдет в три этапа. В первом этапе заинтересованные молодые люди должны пройти регистрацию до 5 февраля 2021 года через данную форму. Участники могут выбрать один предмет или несколько. Пройти регистрацию для участия в Олимпиаде можно здесь.

Во втором этапе, который пройдет 10 февраля 2021 года, зарегистрированные участники примут участие в онлайн олимпиаде. Количество тестовых задач по каждому предмету составит 20 вопросов. По итогам первого этапа 80 человек (20 человек по каждому предмету), которые наибольшее количество баллов, получат возможность принять участие в третьем этапе.

Финальный этап Олимпиады пройдет 26 февраля в Ташкенте. Участники финального этапа будут решать по 10 задач по математике, химии и биологии. Испытания по английскому языку будут состоят из эссе и тестовых вопросов.

По каждому предмету будут выявлены 10 призеров, которые получат следующее призы.:

1-2 места – 25 млн. сумов

3-4 места – 20 млн. сумов

5-6 места – 15 млн. сумов

7-8 места – 10 млн. сумов

9-10 места – 5 млн. сумов.

Данные средства призеры могут использовать только для оплаты обучения в Университете AKFA. Если участник становится призером по нескольким предметам, призы аккумулируются, что предоставляет возможность обучаться в Университете AKFA бесплатно.

Например, если участник стал обладателем первого или второго места по каждому предмету, он или она получает 100 млн. сумов. Если учесть, что сейчас стоимость обучения в факультете медицина составляет 58 млн. сумов, призер может обучаться бесплатно в течение почти четырех семестров.

Отметим, что сейчас в Университет AKFA существуют факультеты медицина, фармацевтика и стоматология, медсестринское дело, бухгалтерии и финансов, экономики, архитектуры и дизайна, компьютерного инжиниринга, программного инжиниринга и английского языка.