7 reasons why you should apply to AKFA University

AKFA University is the first private higher education institution in Uzbekistan. The goal of AKFA University is to become a leading university in Uzbekistan and Central Asia. To achieve our goal, we are creating a modern campus with all the conditions for students and our staff.

Why should applicants choose AKFA University?

High quality education

AKFA University offers modern curricula. All our educational programs are based on the curricula of our foreign partners, which are included in the top 1000 leading universities in the world. All lessons are conducted in English language. Our partners control the quality of the educational services provided at the university.

Highly qualified professors

Our university mainly employs foreign professors with a Ph.D. degrees. The university also attracts local specialists and our compatriots who work in foreign universities.

In-demand specialties

Today AKFA University offers the in-demand specialties. Now the university has two schools – the Medical School and Accounting and Finance School.

From the 2021-2022 academic year, AKFA University opens new schools and departments such as the Pre-Medical School, School of Pharmacology, Dental School, College of Nursing, Department of Economics, Department of Applied Mathematics, Department of English language, Department of Civil Engineering, Department of Architecture and Design, Department of Computer Engineering and the Department of Software Engineering. Specialists in these areas are in demand in various sectors of the economy.

Student incentives

Despite the fact that AKFA University is private, the university offers scholarships for students. The founder of the university, AKFA Medline, provides the opportunity for some students to study for free or to receive a discount from the tuition fee. Scholarships are awarded for one semester. Students compere among themselves to win a scholarship at the end of each semester. This creates competition between students and serves as an incentive to gain knowledge.

Blended learning

AKFA University offers blended learning. Students attend traditional classes and use online tools like Google Classroom, Lecturio, and others while studying. This allows our students to gain additional knowledge. Also, some of our students are now studying remotely.

International students

AKFA University has attracted international students from the first days of its work, which confirms the high quality of education. Now we have students from South Korea, Afghanistan and other countries of the world.

Student exchange

The University pays great attention to the development of international relations. AKFA University has become part of the student exchange program of the International Federation of Medical Students’ Association. As part of the IFMSA student exchange program, AKFA University students will have the opportunity to take part in professional or scientific exchange. At the same time, the university can also accept international students for internship in Uzbekistan.

If you want to become a successful specialist, choose the educational programs of AKFA University. Start your career with us!

AKFA universitetida oʻqish uchun 7 ta sabab

AKFA Universiteti Oʻzbekistonda ilk xususiy oliy taʼlim muassasasidir. AKFA Universitetining maqsadi — Oʻzbekiston va Markaziy Osiyoda yetakchi universitetga aylanish. Maqsadimizga erishish uchun biz talabalar va xodimlarimiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan zamonaviy talabalar shaharchasini yaratmoqdamiz.

Qanday sabablar tufayli abituriyentlar AKFA Universitetini tanlashlari kerak?

Yuqori sifatli taʼlim

AKFA Universiteti zamonaviy taʼlim dasturlarini taklif etadi. Bizning barcha taʼlim dasturlarimiz dunyoning 1000 ta yetakchi universitetlari qatoriga kiritilgan xorijlik sheriklarimizning oʻquv dasturlariga asoslanadi. Taʼlim ingliz tilida olib boriladi. Bizning hamkorlar taʼlim xizmatlarining sifatini nazorat qiladi.

Yuqori malakali professorlar

Bizning oliy taʼlim muassasamizda asosan (Ph. D) doktorlik darajasi boʻlgan xorijlik professorlar ishlashadi. Shu bilan birga universitet mahalliy mutaxassislar va xorijda faoliyat yuritayotgan yurtdoshlarimizni ham jalb etmoqda.

Talab yuqori boʻlgan mutaxassisliklar

Bugungi kunda AKFA Universiteti talab yuqori boʻlgan mutaxassislik yoʻnalishlarni taklif qiladi. Hozirgi kunda universitetda ikkita fakultet – tibbiyot fakulteti hamda buxgalteriya va moliya fakultetlari faoliyat yuritmoqda.

2021-2022 oʻquv yilidan boshlab AKFA Universitetida Pre-medical fakulteti, farmakologiya fakulteti, stomatologiya fakulteti, hamshiralik ishi fakulteti, iqtisodiyot fakulteti, amaliy matematika fakulteti, ingliz tili fakulteti, qurilish fakulteti, arxitektura va dizayn fakulteti, kompyuter muhandisligi fakulteti va dasturiy taʼminot muhandisligi fakulteti ochiladi.

Talabalarni ragʻbatlantirish

AKFA Universiteti xususiy oliy taʼlim muassasasi boʻlishiga qaramasdan talabalarga grantlar taklif etadi. Universitetning asoschisi AKFA Medline klinikasi talabalarning bir qismiga bepul oʻqish yoki toʻlov pulidan chegirma olish imkoniyatini taqdim etadi. Grantlar bir semestrga taqdim etiladi. Talabalar har semestrda grant yutib olishlari uchun oʻzaro bahslashishadi. Bu talabalar orasida raqobat muhitini yaratib, bilim olishga boʻlgan intilishni oshiradi.

Taʼlimning yangi shakllari (Blended learning)

AKFA Universiteti talabalarga taʼlimning yangi shakllarini taklif etadi. Talabalar anʼanaviy taʼlim bilan birga onlayn taʼlim imkoniyatidan ham foydalanishlari mumkin. Talabalar Google Classroom, Lecturio va boshqa onlayn tizimlar imkoniyatdan foydalangan holda qoʻshimcha bilim oladilar. Talabalarimizning bir guruhi masofadan taʼlim olmoqdalar.

Xorijlik talabalar

Oliy taʼlim muassasasi faoliyatining birinchi kunidan boshlab xorijlik talabalarni jalb qilgan. Bu esa universitetda taʼlim sifati yuqoriligiga dalildir. Bugungi kunda universitetimizda Janubiy Koreya, Afgʻoniston va boshqa mamlakatlardan talabalar tahsil olmoqda.

Talabalar almashinuvi

Universitet xalqaro aloqalarni rivojlantirishga katta ahamiyat bermoqda. AKFA Universiteti Xalqaro tibbiyot oʻquv yurtlari talabalari assotsiatsiyalari federatsiyasining (International Federation of Medical Students Associations, IFMSA) talabalar almashinuvi dasturining bir qismiga aylandi. IFMSAning talabalar almashinuvi dasturi doirasida AKFA Universiteti talabalari kasbiy va ilmiy almashinuvlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega boʻladilar. Shu bilan birga, universitet xorijlik talabalarini Oʻzbekistonda amaliyot oʻtishlari uchun qabul qilishi mumkin.

Agar Siz muvaffaqiyatli mutaxassis boʻlishni istasangiz, AKFA Universitetining taʼlim dasturlarini tanlang. Faoliyatingizni biz bilan boshlang!

Семь причин почему стоит поступать в Университет AKFA

Университет AKFA является первым частным высшим учебным заведением Узбекистана. Цель Университета AKFA – стать ведущим вузом в Узбекистане и Центральной Азии. Для достижения нашей цели мы создаем современный кампус, где будут все условия для студентов и наших сотрудников.

По каким причинам абитуриентам стоит остановить свой выбор на Университете AKFA?

Высокое качество образования

Университет AKFA предлагает современные учебные программы. Все наши образовательные программы базируются на учебных программах наших иностранных партнеров, которые входят в топ 1000 ведущих вузов мира. Обучение проводится на английском языке. Наши партнеры контролируют качество предоставляемых образовательных услуг.

Высококвалифицированные профессора

В нашем вузе в основном работают зарубежные профессора со степенью доктора (Ph. D). Также университет привлекает местных специалистов и наших соотечественников, которые работают в зарубежных вузах.

Востребованные специальности

На сегодняшний день Университет AKFA предлагает востребованные направления образования. Сейчас в вузе функционируют два факультета – факультет медицины и факультет бухгалтерии и финансов.

С 2021-2022 учебного года Университет AKFA открывает такие факультеты как, факультет Pre-medicine, факультет фармакологии, факультет стоматологии, факультет медсестринского дела, факультет экономики, факультет прикладной математики, факультет английского языка, факультет гражданского строительства, факультет архитектуры и дизайна, факультет компьютерного инжиниринга и факультет программного инжиниринга. Специалисты в данных сферах востребованы в различных отраслях экономики.

Поощрения студентов

Несмотря на то, что Университет AKFA является частным, вуз предлагает гранты для обучения. Учредитель университета, клиника AKFA Medline, предоставляет возможность части студентам обучаться бесплатно или получить скидку от суммы контракта. Гранты предоставляются на один семестр. Студенты борются между собой, чтобы выиграть грант по итогам каждого семестра. Это создает конкуренцию между студентами и служит стимулом для получения знаний.

Смешанный метод обучения (Blended learning)

Университет AKFA предлагает смешанное обучение. Студенты посещают занятия и используют онлайн-инструменты, такие, как Google Classroom, Lecturio и другие, во время учебы. Это позволяет нашим студентам получать дополнительные знания. Также некоторые наши студенты сейчас обучаются дистанционно.

Иностранные студенты

Университет AKFA с первых дней своей работы привлек иностранных студентов, что подтверждает высокое качество образования. Сейчас у нас обучаются студенты из Южной Кореи, Афганистана и других стран мира.

Обмен студентами

Университет уделяет большое внимание к развитию международных отношений. Университет AKFA стал частью программы по обмену студентов Международной федерации ассоциации студентов – медиков. В рамках программы по обмену студентов IFMSA студенты Университета AKFA получат возможность принять участие в профессиональном или научном обмене. При этом университет также может принять иностранных студентов для прохождения практики в Узбекистане.

Если вы хотите стать успешным специалистом – выбирайте образовательные программы Университета AKFA. Начните свою карьеру вместе с нами!