AU staff take part in a seminar on the process of obtaining international accreditation

AKFA University (AU) in cooperation with the Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR) organized a seminar for university staff on the process of obtaining international accreditation.

The IAAR is a leading international accreditation agency for quality assurance in education. The agency was founded in 2011.

IAAR is part of the European Quality Assurance Register (EQAR) and is a full member of the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) and the World Federation for Medical Education (WFME).

The recognition of the World Federation of Medical Education gives the IAAR the right to carry out international accreditation of medical organizations and educational programs in the world educational space.

The agency carries out international institutional and specialized (program) accreditation, which is recognized at the national level (in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Moldova), also carries out international accreditation in Russia, Romania, Uzbekistan and assigns its quality mark in other countries.

The goal is to provide high-quality educational services based on international institutional and specialized (program) accreditation of educational organizations and to conduct rating research.

IAAR expert Botagoz Turdalieva held a seminar for employees of the first private university in Uzbekistan.

During the seminar, the university staff gained knowledge on the standards and criteria of international accreditation, as well as the process of international accreditation: filing an application, preparing the necessary reports, organizing an independent external expert commission, organizing a commission visit, etc.

“Obtaining international accreditation provides several advantages for both the university and the students. International accreditation confirms the high quality of education in accordance with international standards, increases the prestige and attractiveness of the university,” said Rector of AKFA University Bekhzod Djalilov.

At the same time, students have the opportunity to participate in various programs of academic mobility in foreign partner universities with the offset of existing credits and enroll to other foreign universities for graduate and doctoral programs. The competitiveness of the graduates both on the national and international labor market also increases, the head of the university added.

AKFA Университети ходимлари халқаро аккредитация олиш жараёнига бағишланган семинарда иштирок этдилар

AKFA Университети Мустақил аккредитация ва рейтинг агентлиги (НААР / IAAR) билан ҳамкорликда университет ходимлари учун халқаро аккредитация олиш жараёнига бағишланган семинар ташкил этди.

НААР / IAAR агентлиги таълим сифатини таъминлаш бўйича етакчи халқаро аккредитация агентлиги ҳисобланади. Агентлик 2011 йилда ташкил этилган.

НААР / IAAR Европада сифатни таъминлаш бўйича реестрга (EQAR) киритилган ва Европа олий таълим сифатини таъминлаш ассоциацияси (ENQA) ва Бутунжаҳон тиббий таълим федерацияси (WFME) нинг тўлиқ аъзоси ҳисобланади.

Бутунжаҳон тиббиёт таълими федерацияси томонидан тан олиниши НААР / IAARга глобал таълим маконида тиббиёт ташкилотлари ва таълим дастурларининг халқаро аккредитациясини ўтказиш ҳуқуқини беради.

Агентлик халқаро миқёс (Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Молдова) да тан олинган халқаро институционал ва ихтисослаштирилган (дастурий) аккредитацияни амалга оширади, шунингдек Россия, Руминия, Ўзбекистонда халқаро аккредитациядан ўтказади ва бошқа мамлакатларда сифат белгисини беради.

Мақсад – таълим ташкилотларини халқаро институционал ва ихтисослаштирилган (дастурий) аккредитацияси асосида юқори сифатли таълим хизматларини кўрсатиш ва рейтинг тадқиқотларини ўтказиш.

НААР / IAAR мутахассиси Ботагоз Турдалиева Ўзбекистондаги биринчи хусусий университет ходимлари учун семинар ўтказди.

Семинар давомида университет ходимлари халқаро аккредитация стандартлари ва мезонлари, шунингдек халқаро аккредитация жараёни (ариза бериш, зарур ҳисоботларни тайёрлаш, мустақил ташқи эксперт комиссиясини ташкил этиш, комиссия ташрифини ташкил этиш ва ҳ.к.) билан танишдилар.

Халқаро аккредитацияни олиш университет учун ҳам, талабалар учун ҳам бир қанча афзалликларни тақдим этади. Халқаро аккредитация халқаро стандартларга мувофиқ таълимнинг юқори сифатини тасдиқлайди, университетнинг обрўси ва жозибадорлигини оширади, – деди AKFA университети ректори Беҳзод Жалилов.

Шу билан бирга, талабалар мавжуд кредитларни ҳисобга олган ҳолда хорижлик ҳамкор университетларда академик ҳаракатчанликнинг турли дастурларида қатнашиш, магистратура ва докторантура дастурлари учун бошқа хорижий университетларга кириш имкониятига эга бўладилар. Битирувчининг рақобатбардошлиги миллий ва халқаро меҳнат бозорида ҳам ошиб боради, дея қўшимча қилди университет раҳбари.


Сотрудники Университета AKFA приняли участие в семинаре по процессу получения международной аккредитации

Университет AKFA в сотрудничестве с Независимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) организовал семинар для сотрудников вуза по процессу получения международной аккредитации.

Независимое агентство аккредитации и рейтинга НААР/IAAR – ведущее международное аккредитационное агентство по обеспечению качества образования. Агентство основано в 2011 году.

НААР/IAAR входит в Европейский регистр обеспечения качества (EQAR) и является полноправным членом Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA) и Всемирной Федерации Медицинского Образования (WFME).

Признание Всемирной Федерации Медицинского Образования дает НААР/IAAR право на проведение международной аккредитации медицинских организаций и образовательных программ в мировом образовательном пространстве.

Агентство проводит международную институциональную и специализированную (программную) аккредитацию, которая признана на национальном уровне (в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Молдове), также осуществляет международную аккредитацию в России, Румынии, Узбекистане и присваивает свой знак качества в других странах.

Цель – обеспечение высокого качества образовательных услуг на основе международной институциональной и специализированной (программной) аккредитации организаций образования и проведение рейтинговых исследований.

Эксперт НААР/IAAR Ботагоз Турдалиева провела семинар для сотрудников первого частного университета Узбекистана.

В ходе семинара сотрудники университета получили знания по стандартам и критериям международной аккредитации, а также процессу проведения международной аккредитации: подача заявки, подготовка необходимых отчетов, организация независимой внешней экспертной комиссии, организация визита комиссии и т.д.

«Получения международной аккредитации предоставляет несколько преимуществ и университету, и студентам. Международная аккредитация подтверждает высокое качество образование в соответствии с международными стандартами, повышает престиж и привлекательность вуза», – отметил Ректор Университета AKFA Бехзод Джалилов.

При этом студенты получают возможность участвовать в различных программах академической мобильности в зарубежные вузы-партнеры с зачетом имеющихся кредитов и поступить в другие зарубежные вузы на программы магистратуры и докторантуры. Также повышается конкурентоспособность выпускников как на национальном, так и на международном рынке труда, добавил глава вуза.